Test in Bulgarian | BULATSA

Test in Bulgarian

На основание чл. 25а, ал. 2, чл. 25б, ал. 2 и чл.335б, т.3 от Наредба № 1 на МТС от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал и във връзка с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 805/2011 НА КОМИСИЯТА от 10 август 2011 година относно определянето на подробни правила за свидетелствата за правоспособност на ръководителите на полети и за някои свидетелства и сертификати съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, в Центъра за подготовка на кадри (ЦПК) на ДП РВД е разработена процедура за провеждане на изпит за оценяване нивото на владеене на български език за целите на гражданското въздухоплаване – БГВ.

Процедурата е одобрена и въведена в изпълнение със заповед № РД-27-13 от 12.03.2013 г. на Зам.генералния директор ОД.

  • Правила за провеждане на изпит за оценяване владеенето на български език за целите на гражданското въздухоплаване;
  • Информация за кандидатите за изпит за оценяване владеенето на български език за целите на гражданското въздухоплаване;
  • Заявление за явяване на изпит за оценяване владеенето на български език за целите на гражданското въздухоплаване.

За въпроси и информация относно изпита БГВ, провеждан в ЦПК на ДП РВД:

Борислава Сарафова

02 937 12 95